RSS

การจัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือตรงกันข้ามด้วยสูตร

18 Apr

สำหรับการจัดเรียงข้อมูลด้วยสูตรนั้น ประโยชน์ที่ได้คือสามารถลดเวลาในการจัดเรียงข้อมูลกรณีที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเรียงอัตโนมัติตามที่ต้องการ ไม่ต้องทำการจัดเรียงเองทุกครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลง แต่สูตรที่ใช้เรียงข้อมูลนั้นค่อนข้างยากต่อการทำความเข้าใจเนื่องจากต้องใช้สูตร Array

ตามด้านล่างจะเป็นภาพการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยสูตรเปรียบเทียบกับการเรียงข้อมูลด้วยเมนู Data > Sort

ภาพการเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วยสูตร

SortByFormulas

โดยมีวิธีการดังนี้

 1. ข้อมูลอยู่ที่เซลล์ A1:A12
 2. ที่ B1 คีย์สูตรเพื่อนับว่ามีเซลล์ที่มีข้อมูลจำนวนเท่าไร

  =Counta(A:A)

  Enter

 3. ที่เซลล์ C1 คีย์สูตรเพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก

  =IF(ROWS(C$1:C1)>$B$1,””,INDEX($A$1:$A$12,MATCH(SMALL(IF(ISERR(CODE($A$1:$A$12)),””,CODE($A$1:$A$12)+COUNTIF($A$1:$A$12,”<“&$A$1:$A$12)),ROWS(C$2:C2)),CODE($A$1:$A$12)+COUNTIF($A$1:$A$12,”<“&$A$1:$A$12),0)))

  Ctrl+Shift+Enter > Copy ลงด้านล่าง

Note:

กรณีต้องการเรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อยให้เปลี่ยน Small เป็น Large

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 18/04/2011 in Code, Countif, If, Index, Iserr, Large, Match, Rows, Small

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: