RSS

เทคนิคการจับคู่บวกและลบโดยไม่ต้องใช้สูตร

09 Dec
ในการจับค่าบวกและลบลักษณะเดี่ยวต่อเดี่ยวนั้น หากใช้สายตาในการจับคู่คงจะเกิดความยุ่งยากลำบากกรณีที่มีข้อมูลในปริมาณมาก โดยปกติการทำเช่นนี้ต้องใช้เทคนิคช่วย หนึ่งในนั้นคือทำการเพิ่มคอลัมน์แล้วใช้ฟังก์ชั่น ABS() เพื่อแปลงค่าที่เป็นลบให้เป็นค่าบวกเสียก่อนแล้วค่อยจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้ จากนั้นค่อยทำการจับคู่ด้วยสายตาหรือด้วยสูตรต่อไป

นอกจากการใช้สูตรตามวิธีด้านบนแล้ว เราสามารถจับคู่ได้โดยไม่ต้องใช้สูตรได้เช่นกันครับ แต่ก็ต้องทำการแทรกคอลัมน์ขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกัน แล้ว Copy ค่าที่ต้องการจับคู่มาวาง จากนั้นทำการลบเครื่องหมาย – ออกไปด้วยวิธีการ Replace ให้เป็นค่าว่าง ค่าทั้งหมดจะกลายเป็นบวก แล้วค่อยจัดเรียงตามคอลัมน์ที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้ แล้วค่อยทำการจับคู่ด้วยสายตาหรือด้วยสูตรต่อไป

ตัวอย่างการจับคู่ด้วยวิธี Replace ค่าลบให้เป็นค่าว่าง

MathContraSign

คิดว่าการจับคู่ด้วยวิธีนี้จะเป็นทางเลือกให้ทำงานได้ง่ายขึ้นครับ Open-mouthed smile

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 09/12/2009 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: